ANKARA HAVA DURUMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

- +

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla S.S. DENİZLİ BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (“Birlik”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Birliğimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, [www.denizlihaykoop.com]’den S.S. DENİZLİ BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Birlik tarafından aşağıdaki amaçlar(“Amaçlar”) kapsamında işlenebilecektir.

 

 1. a)    Birlik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 2. b)    Birlik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 3. c)    Birliğin İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi
 4. d)    Birliğin Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
 5. e)    Birliğin ve Birlik’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin
 6. f)    Birlik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin planlanması ve icrası

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Birliğimiz tarafından Amaçlar doğrultusunda yurtiçi veya yurtdışından Birlik Yetkilileri, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Hissedarlarımız, Hizmet Sağlayıcılarımız kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Birliğimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacı ve web sitesi üyelik ve iletişim formları, web sitesi e-bülten kayıt formları, web sitesi canlı destek eklentisi, reklam üzerinden oluşturulan formlar yöntemleri ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e)    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. f)    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. h)    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru formu için tıklayınız.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

EnglishDeutschEspañolTürkçe